Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Op alle rechtsbetrekkingen (inclusief offertes) tussen Adviesbureau Hommel enerzijds en de     organisatie, waarvoor een offerte is uitgebracht of waarmee een overeenkomst van arbodienstverlening is afgesloten door Adviesbureau Hommel (hierna 'opdrachtgever' te noemen) anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Alle offertes hebben een geldigheidsduur van twee maanden vanaf offertedatum of bij het ontbreken daarvan de datum van de aanbiedingsbrief van de offerte.
Adviesbureau Hommel heeft het recht de dienstverleningsovereenkomst per einddatum van de lopende contractperiode en/of de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt daarover uiterlijk zes weken voor invoering van de wijzigingen schriftelijk geïnformeerd en wordt geacht met de wijzigingen te hebben ingestemd, tenzij hij Adviesbureau Hommel binnen 30 dagen na de kennisgeving schriftelijk van het tegendeel bericht. Andere wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van offertes en overeenkomsten en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en Adviesbureau Hommel zijn overeengekomen.
Dienstverlening
Dienstverlening door Adviesbureau Hommel omvat de in de overeenkomst beschreven diensten, inclusief alle wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen die na de totstandkoming van de overeenkomst tussen Adviesbureau Hommel en opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.
De opdrachtgever verstrekt Adviesbureau Hommel kosteloos en tijdig alle informatie die Adviesbureau Hommel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie.
De opdrachtgever verleent de medewerkers van Adviesbureau Hommel toegang tot zijn organisatie indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst vereist is.
Opdrachten worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijnen. In geval van dreigende overschrijding van een termijn, zullen partijen zo spoedig mogelijk met elkaar overleggen.  
Wanneer zich voorafgaande aan de start van de overeengekomen werkzaamheden, wijzigingen in de omstandigheden voordoen, zal dit in goed overleg met de opdrachtgever leiden tot een aanpassing van de overeenkomst. De aanpassing wordt schriftelijk vastgelegd.
Indien zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden omstandigheden voordoen waardoor de uitvoering wordt belemmerd, zullen eveneens in goed overleg met de opdrachtgever geëigende afspraken worden gemaakt om tot een zo veel mogelijk ongestoorde voortgang te komen. Wanneer dit leidt tot aanpassing van de oorspronkelijke overeenkomst zal dit schriftelijk worden vastgelegd. Adviesbureau Hommel zal, met in acht neming van de door de wet gestelde en te stellen eisen, de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren en de belangen van de opdrachtgever optimaal behartigen. Alle beschikbare kennis en ervaring zullen hierbij worden ingezet.
De opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de opdracht en stelt Adviesbureau Hommel alle overeengekomen menskracht en/of informatie ter beschikking
Wijzigingen in de wetgeving kunnen leiden tot aanpassing van offertes en overeenkomsten. De opdrachtgever zal hiervan onverwijld op de hoogte worden gesteld. De overeenkomst zal in dat geval in overleg worden gewijzigd.

        Duur, opzegging en ontbinding
Tenzij in de dienstverleningsovereenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van 12 maanden.
Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst telkens voor een zelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij één van de partijen met inachtneming in acht neming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de lopende contractperiode bij aangetekend schrijven heeft opgezegd. In afwijking hiervan geldt, indien opdrachtgever meer dan 500 medewerkers heeft, voor beide partijen een opzegtermijn van zes maanden voor het einde van de lopende contractperiode.
Tussentijdse ontbinding is, behoudens de gevallen hieronder genoemd, niet mogelijk. Ieder der partijen is bevoegd bij aangetekend schrijven de overeenkomst tussentijds te ontbinden indien:
o De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet binnen een aan haar bij aangetekende brief gestelde termijn nakomt;
o Door de wederpartij faillissement wordt aangevraagd, surseance van betaling wordt verleend dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op liquidatie of staking van de onderneming.
o Bij het overlijden of langdurige ziekte (langer dan 6 wekenk) van de eigenaar van Adviesbureau Hommel
Overname, fusie, wijziging rechtsvorm of verzelfstandiging c.q. privatisering van een partij vormt geen reden voor tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
Bij opzegging van de dienstverleningsovereenkomst vindt geen restitutie plaats van de vooruitbetaalde basisbijdrage, tenzij anders overeengekomen in de offerte.
Annulering
Annulering van geplande afspraken betreffende individuele werknemers dient uiterlijk twee werkdagen voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
Afspraken, dienstverlening voor verzuimbegeleiding, (onderdelen van) keuringen, projecten of andere diensten die minder dan twee werkdagen voor de geplande startdatum worden afgezegd door of namens de opdrachtgever, worden volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
Annulering van trainingen, cursussen en themadagen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en dient uiterlijk twee weken voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Daarbij wordt 10% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang, is de opdrachtgever verplicht 100% van de prijs te vergoeden.
Indien Adviesbureau Hommel zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig behoorlijk kan nakomen ten gevolge van hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment Adviesbureau Hommel als nog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Adviesbureau Hommel zal hierover in overleg treden met de opdrachtgever. Niet toerekenbare oorzaken zijn bijvoorbeeld (natuur)rampen, niet of niet tijdige levering van diensten of goederen door derden, werkstaking, blokkades, ernstige bedrijfsstoringen (zoals brand, verloren gaan van gegevens, ongeval, ziekte van een specifieke functionaris en dergelijke).
In geval van bovenstaande situatie heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. Hij heeft geen recht op een schadevergoeding en behoudt de betalingsverplichting voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten.
Tarieven
Alle tarieven zijn exclusief BTW en zijn vastgelegd in de offerte en/of op onze website.
Adviesbureau Hommel heeft het recht de prijzen en tarieven met ingang van een nieuw kalenderjaar te verhogen met het percentage waarmee het CBS-indexcijfer van de CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, sector particuliere bedrijven, van de maand juni van het lopende kalenderjaar is gestegen ten opzichte van datzelfde cijfer van de maand juni van het jaar daarvoor. De uitkomsten van deze indexering worden afgerond.
Adviesbureau Hommel houdt zich het recht voor prijzen en tarieven, anders dan met het prijsindexcijfer te wijzigen met ingang van een nieuw kalenderjaar. Opdrachtgever wordt daarover uiterlijk zes weken voor invoering van de wijzigingen schriftelijk geïnformeerd en wordt geacht met de wijzigingen te hebben ingestemd, tenzij hij Adviesbureau Hommel binnen 30 dagen na de kennisgeving schriftelijk van het tegendeel bericht.
De opdrachtgever is verplicht op verzoek van Adviesbureau Hommel een verklaring van een registeraccountant betreffende het aantal medewerkers te overleggen. In geval van geconstateerde afwijkingen zijn de kosten van het onderzoek voor rekening van opdrachtgever.
Kosten die worden gemaakt doordat derden worden ingeschakeld, zijn niet begrepen in de tarieven zoals vermeld in de offerte of de website, tenzij anders overeengekomen. Indien, na overleg met opdrachtgever, derden worden ingeschakeld voor de aan opdrachtgever te leveren diensten, worden de kosten hiervan aan opdrachtgever in rekening gebracht. Indien het noodzakelijk is medische informatie in te winnen bij derden, komen kosten in verband met deze informatie, voor rekening van opdrachtgever, ook indien hierover voorafgaand geen overleg heeft plaatsgevonden. Vorenstaande is ook van toepassing in geval van inschakeling van derden op grond van (wettelijke) regelingen.  
De kosten van overdracht van gegevens uit de dossiers en registraties van Adviesbureau Hommel als gevolg van het einde van de overeenkomst, komen voor rekening van de opdrachtgever.
Het honorarium is gebaseerd op een van tevoren vastgesteld en overeengekomen uurtarief dan wel dagdeeltarief. De totale kosten van een project worden bepaald door het aantal bestede uren, aangevuld met bijkomende kosten. Alle kosten, waaronder reiskosten, analysekosten en kosten van hulpmiddelen worden aan de opdrachtgever doorberekend, mits vooraf zo is overeengekomen. Kosten die worden gemaakt doordat derden worden ingeschakeld, zijn niet begrepen in de tarieven zoals vermeld in de offerte, tenzij anders overeengekomen. Indien, na overleg met opdrachtgever derden worden ingeschakeld voor aan de opdrachtgever te verlenen diensten, worden de kosten daarvan aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Indien het noodzakelijk is informatie in te winnen bij derden, komen de kosten in verband met deze informatie voor rekening van de opdrachtgever, ook indien daarvoor vooraf geen overleg heeft plaatsgevonden.
Bij overschrijding van het overeengekomen aantal uren door, door de opdrachtgever veroorzaakte omstandigheden, zullen de effectief gewerkte uren in rekening worden gebracht. Dit zal met de opdrachtgever worden besproken.
Kosten die worden veroorzaakt door een onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door de opdrachtgever (in zoverre deze informatie van belang is voor de uitvoering van de werkzaamheden), zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Facturering en betaling
Tenzij anders overeengekomen, dient opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Adviesbureau Hommel te betalen.
Bij de uitvoering van projecten, met een totaal geoffreerd bedrag van meer dan 300 Euro exclusief BTW, wordt 50% van het totaal in rekening te brengen bedrag gefactureerd na accordering van de offerte door opdrachtgever. De resterende 50% wordt na uitvoering van de dienstverlening gefactureerd.
Tenzij anders overeengekomen, is het offerte bedrag altijd een "vastgestelde prijs"
Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever naar het oordeel van Adviesbureau Hommel daartoe aanleiding geeft, kan Adviesbureau Hommel nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Adviesbureau Hommel de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. De verplichting van Adviesbureau Hommel tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag wettelijke rente is verschuldigd.
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Adviesbureau Hommel zal maken wegens niet nakoming van enige verplichting door opdrachtgever zullen ten laste komen van opdrachtgever.
Geheimhouding
Adviesbureau Hommel zal alle informatie betreffende de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden van opdrachtgever en alle informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behoudens voor zover Adviesbureau Hommel ingevolge een wettelijk voorschrift hiertoe verplicht is. In afwijking hiervan geldt, dat, indien opdrachtgever, al dan niet via zijn verzekeraar.
Adviesbureau Hommel zal een geheimhoudingsplicht zoals hierboven genoemd opleggen aan haar medewerkers en alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
Adviesbureau Hommel heeft het recht om over voor de opdrachtgever verrichte activiteiten in wetenschappelijke vakliteratuur te publiceren en daarover wetenschappelijke voordrachten te houden. Adviesbureau Hommel waarborgt hierbij de privacy van de opdrachtgever en diens personeelsleden door eventuele casuïstiek in geanonimiseerde vorm te publiceren.
Middelen Adviesbureau Hommel
De door Adviesbureau Hommel geleverde middelen, waaronder programmatuur en geleverde voorschriften, blijven eigendom van Adviesbureau Hommel en mogen niet zonder haar schriftelijke toestemming door opdrachtgever worden behouden of vermenigvuldigd. Intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde adviezen, modellen, methoden, technieken, programmatuur en producten blijven, behoudens uitdrukkelijke overdracht, voorbehouden aan Adviesbureau Hommel.
Aansprakelijkheid
Adviesbureau Hommel is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van haar schuld, met dien verstande dat haar aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding van schade waarvoor Adviesbureau Hommel verzekerd is, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Hierbij zijn de onderstaande beperkingen van toepassing.
Adviesbureau Hommel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade. Indien Adviesbureau Hommel ter zake van enige schade, die voortvloeit uit haar werkzaamheden en waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden mocht worden aangesproken, dan vrijwaart de opdrachtgever Adviesbureau Hommel.
Adviesbureau Hommel spant zich naar beste kunnen en weten in bij de uitvoering van de werkzaamheden. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat een beoogd resultaat op een bepaald tijdstip inderdaad behaald zal worden. Hiervoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Adviesbureau Hommel is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van zijn schuld, met dien verstande dat zijn aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding van het bedrag van het honorarium dat Adviesbureau Hommel voor de werkzaamheden, in het kader waarvan de opdrachtgever de schade heeft geleden, daadwerkelijk van de opdrachtgever heeft ontvangen.
Adviesbureau Hommel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade.
Elke aansprakelijkheid van Adviesbureau Hommel vervalt na verloop van 6 maanden te rekenen van de dag waarop de schade verwekkende handeling door Adviesbureau Hommel is verricht.
Indien de opdrachtgever risico's aan enig werk of enige opdracht verbonden door verzekering aan een ander overdraagt, is hij gehouden Adviesbureau Hommel te vrijwaren voor toepassing van enig regresrecht vanwege de verzekeraar.
Toepasselijk recht en geschillen
Deze Algemene Voorwaarden en de offertes en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een uitgebrachte offerte dan wel een overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle.
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd mocht zijn met enig dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Adviesbureau Hommel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.Op alle overeenkomsten tussen Adviesbureau Hommel en opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.